Tadashi Shoji

More Slideshows
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)
 • Tadashi Shoji Spring 2013 Collection (AP Photo/Richard Drew)